Test

 1. Foreningens navn er Norges kristelige legeforening (NKLF)
 2. Foreningens formål er å fremme Guds rike i medlemmenes liv og hjelpe hver enkelt til å etterfølge Jesu eksempel. Videre er formålet å være en aktiv samfunnsaktør som ut fra et kristent menneskesyn fremmer nestekjærlighet, likeverd og solidaritet for alle.
 3. Foreningen oppfatter Bibelen som Guds ord, og slutter seg til den apostoliske trosbekjennelse.
  1. Mennesket er skapt i Guds bilde og utgjør en helhet av kropp, sjel og ånd.
  2. Alle mennesker har samme verdi. Retten til liv gjelder fra unnfangelsen til naturlig død.
 4. NKLF har som særlige oppgaver å:
  1. Utvikle fellesskap der kristne leger, tannleger, legestudenter og tannlegestudenter kan finne støtte og inspirasjon.
  2. Arbeide for at det norske samfunn og dets myndigheter legger forholdene til rette slik at våre medlemmer, men også andre, kan utøve sitt arbeid og sine    studier i pakt med sine grunnverdier og samvittighet.
  3. Arbeide for en rettferdig og solidarisk fordeling av helseressursene nasjonalt og globalt.
  4. Skape interesse for misjonshelsetjeneste og internasjonalt bistandsarbeid og støtte slikt arbeide.
  5. Arbeide med etiske problemstillinger der kristen tro og medisin møtes og formidle kristne verdier i den medisinsk etiske samfunnsdebatten.
 5. NKLF utgir tidsskriftet Inter Medicos. Sentralstyret oppnevner ansvarlig redaktør som har selvstendig redaktøransvar og følger redaktørplakaten. Inter Medicos har egne statutter. Inter Medicos skal utdype problemstillinger av medisinsk etisk karakter samt annet stoff som kan være til hjelp for våre medlemmer og andre. Inter Medicos skal ha en profil i samfunnsdebatten basert på et kristent menneskesyn.