NKLF

NKLF favner medlemmer fra hele det kirkelige landskapet. NKLF ser på Bibelen som Guds ord, men tar ikke stilling i læremessige spørsmål. NKLF ble grunnlagt i 1935 og vi har nå omtrent 1100 medlemmer.

Satsningsområdene til NKLF er:

  • Medisinsk etikk: å verne om livet fra unnfangelse til naturlig død.
  • Helsemisjon: å motivere for og legge til rette for utreise som lege-misjonær eller teltmaker.
  • Studentarbeid: å skape et nettverk blant kristne medisin- og tannlegestudenter slik at de beholder troen gjennom studietiden og blir utrustet til å møte utfordringer i skjæringspunktet mellom fag og tro.
  • Fellesskap: vi kan støtte hverandre i troen og hjelpe hverandre til å gå inn i de gjerningene Gud har lagt foran hver av oss – både i og utenfor helsetjenesten.

 

MEDISINSK ETIKK

 

NKLF er aktiv i den løpende medisinsk-etiske debatten gjennom intervjuer, kronikker og deltagelse i debatter i aviser, tidsskrifter og TV. NKLF har som mål å verne om livet fra unnfangelse til naturlig død. I tillegg er foreningen opptatt av å ivareta rettighetene til barn og andre svake grupper, at nye bioteknologiske muligheter må brukes på etisk riktig måte og å sikre reservasjonsrett for helsepersonell når behandlingstilbud i helsetjenesten bryter med den enkeltes syn på hva som er etisk forsvarlig.
 

 

HELSEMISJON

 

I 2008 startet NKLF en nysatsning på helsemisjon. Det innebærer at vi har opprettet en arbeidsgruppe for helsemisjon og ansatt misjonskoordinator i 25% stilling i foreningen. Arbeidsgruppa og misjonskoordinator jobber med å tilrettelegge og motivere for helsemisjon. Like viktig som at noen reiser ut, er at vi alle kan være ledd i misjonskjeden; gjennom bønn, økonomisk støtte og korte opphold ute. Gjennom å bli med i misjonsnettverket kan medlemmene få informasjon om hvilke muligheter som finnes for å bli aktivt med misjonsarbeid, nytt fra kollegaer ute og tips om relevante arrangementer.

 

STUDENTARBEID

 

NKLF har ansatt studentkoordinator i 50% stilling. Studentkoordinator støtter de lokale gruppene av kristne medisinstudenter og tannlegestudenter som finnes ved de medisinske og odontologiske fakultetene. Fra vinteren 2012 har studentgruppene (Lukas i Oslo, KRIMS Bergen og KRIMS Trondheim) vært en del av NKLF og fra 2014 studentgruppen i Tromsø (KRIMS Tromsø). Samtidig ble Konferansen for Medisin og kristen tro et NKLF-arrangement. Konferansen samler årlig mellom 150 og 200 kristne medisin- og tannlegestudenter og foregår på Hermon Høyfjellssenter.

Visjonene for studentarbeidet til NKLF er:

  • Vi ønsker å gi utrustning til et liv med Jesus som forbilde.
  • Vi ønsker et fellesskap der vi kan inspirere hverandre og dele tro, tvil og utfordringer vi møter som kristne studenter og leger/tannleger..
  • Vi ønsker å hjelpe hverandre til å bevare vår integritet når tro og verdier utfordres i helsetjenesten.
     

FELLESSKAP

Lokale grupper

Flere steder finnes det lokale NKLF grupper. Det er en forutsetning for medlemsskap i lokale grupper at en er medlem av NKLF, selv om selvsagt alle er velkomne på møtene.  Aktive lokalgrupper finnes i Trondheim, Oslo, Stavanger, Molde, Sunnmøre, Agder, Telemark og Mjøs-området. I tillegg finnes det løsere organiserte grupper av unge leger i Bergen og Trondheim.

Arrangementer

Inspirasjonshelgen Inspiratio er en årlig møteplass for kristne leger og tannleger. Visjonen er at fellesskapet på Inspiratio skal bidra til at vi vokser som kristne og utrustes til tjeneste. Høsten 2011 arrangerte NKLF sin første Utrustningshelg. De årlige Utrustningshelgene skal gi anledning både til fellesskap og til å gå i dybden på ett tema, slik som internasjonal tjeneste eller medisinsk etikk. NKLF er medlem i International Christian Medical and Dental Association som arrangerer både verdenskongresser og regionale kongresser.