Sentralstyret

Dette styret ble valgt på NKLF's generalforsamling 1. mars 2021:

Otto Chr. Rø,  (f. 1946), styreleder

Pensjonist, styreleder på Lovisenberg

Torstein Husby (f. 1948), nestleder

Delvis pensjonist, 20% Universitetssykehuset i Oslo, 20% Norsk pasientskadeerstatning))

Nikolai Fuglseth (f. 1987)
BUP, Førde

Carolini P. Martyn (f. 1989)

Student, Tromsø

Benedicte Therese Smenes (f. 1992)

LIS1 ved St.Olavs hospital, Trondheim, Stipendiat NTNU

Kari M. Østerholt (f. 1956)

Privatpraktiserende tannlege, Hillevåg

Kjersti Nordpoll (f. 1989)

For tiden arbeidssøkende

Elisabeth Aukrust (f. 1967), 1. vararepresentant

Fastlege, Bærum

Andre Puntervold Pereira (f.1993),  2. vararepresentant

Vernepliktig lege i Forsvaret